Аккредитация материалдары

Баткен аймактык колледжинин жаңы окуу жайынын долбоору менен таныштыруу учуру.
Окуу жайдын жаңы актовый залы

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккредитациядан    өтүү үчүн коюлган талаптар!!!
1-стандарт. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатына минималдуу талаптар
2-стандарт. Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен баалоого минималдуу талаптар
3-стандарт. Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын (студенттердин) жетишүүсүн баалоого минималдуу талаптар
4-стандарт. Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын (студенттердин) бүтүрүүсүнө минималдуу талаптар
5-стандарт. Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курамга минималдуу талаптар
6-стандарт. Материалдык-техникалык базага жана маалымат ресурстарына минималдуу талаптар
7-стандарт. Маалыматты башкарууга жана аны коомчулукка жеткирүүгө минималдуу талаптар
апатын камсыздоо саясатына минималдуу талаптар