АРАЛЫКТАН ОКУТУУ

Баткен педагогикалык колледжинде “Аралыктан окутуу” боюнча билим  берүү  топторуну  уюштуруу жөнүндөгү жобо.

 Жалпы жоболор

1.1.   Аралыктан билим берүү технологиялары түшүнүгү билим берүүнүн технологиясы катары түшүнүлөт. Аралыктан билим берүү технологиялары негизинен педагогикалык кызматкердин жана  окутулуп жаткан  студенттин арасындагы  мамилелери учурунда маалыматтык жана телекоммуникац-иялык технологияларды  негизинен  колдонуу менен  ишке  ашырылат.

1.2.  Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуунун  максаты  окуучуларга, студенттерге  түздөн-түз  жашаган жеринде  анын  убактылуу турган  жайында  билим берүүнүн  программаларын  өздөштүрүүсүнө  ар тараптан  шарт  түзүү болуп  эсептелинет.

Читать далее «АРАЛЫКТАН ОКУТУУ»