АРАЛЫКТАН ОКУТУУ

Баткен педагогикалык колледжинде “Аралыктан окутуу” боюнча билим  берүү  топторуну  уюштуруу жөнүндөгү жобо.  Жалпы жоболор 1.1.   Аралыктан билим берүү технологиялары түшүнүгү билим берүүнүн технологиясы катары түшүнүлөт. Аралыктан билим берүү технологиялары негизинен педагогикалык кызматкердин жана  окутулуп жаткан  студенттин арасындагы  мамилелери учурунда маалыматтык жана телекоммуникац-иялык технологияларды  негизинен  Подробнее